Waxing

 Facial or Body Waxing

    Eye Brow, Chin, Lip Waxing ................ $9 & up
    Arm Waxing  Full ................................. $40 & up
    Arm Waxing  Half ................................ $30 & up
    Leg Waxing Full  ................................  $60 & up
    Leg Waxing Half  ...............................  $40 & up    
    Under Arm Waxing  ...........................  $20 & up
    Bikini Line Waxing   ...........................  $30 & up
    Abdomen ..........................................  $25 & up
    Back or Chest ...................................  $50 & up